16 Φεβ 2015

Αυστηρές παρατηρήσεις του οικονομικού ελέγχου για το Μουσείο των Βώρων
ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΑΡΕΣΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΑΡΕΣΕΙ)

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΒΩΡΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΠΟΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ

ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕ ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΒΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΝ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ, ΕΤΥΧΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1992 - 1997

Πιστεύουμε ότι με τα παρακάτω αυτούσια αποσπάσματα της οικονομικής έκθεσης (5 σελίδων) ο αναγνώστης μπορεί να σχηματίσει μια εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας του ιδρύματος την περίοδο αυτή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Ηράκλειο, 24 Απριλίου 1998

"Κατά την επιθεώρηση της 5-3-98 του ιδρύματος σας, διαπιστώσαμε ορισμένες ελλείψεις, παραλείψεις, εκκρεμότητες κλπ . . .  για την τακτοποίηση των οποίων σας δίνουμε σχετικές οδηγίες . . . την εκτέλεση των οδηγιών αυτών πρέπει να γνωρίσετε μέχρι 31-7-98 στην εποπτεύουσα Υπηρεσία σας και στην Οικον. Επιθεώρηση Κρήτης"

"Να συνταχθεί, ψηφιστεί και εγκριθεί οργανισμός του Ιδρύματος, που θα καθορίζει με λεπτομέρειες τα της διοικήσεως και διαχειρίσεως του Ιδρύματος και τα καθήκοντα των οργάνων και των υπαλλήλων αυτού"
(Εκτιμούμε ότι αναφέρεται στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας, όπου σύμφωνα με το ΠΔ της 7 Απριλίου 1992 ήταν υποχρεωμένο να είχε καταρτίσει το ΔΣ του Ιδρύματος !)

"Πριν από την πραγματοποίηση δαπανών σημαντικού ύψους (προμήθειες, εργασίες κ.λ.π.) ή ενεργειών που προκαλούν δαπάνες διαρκούς χαρακτήρα (μισθώσεις ακινήτων, προσλήψεις προσωπικού κλπ) να λαμβάνονται σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. για την έγκριση πραγματοποίησής τους."

"Κάθε κατηγορία εσόδων ή εξόδων του προϋπολογισμού να φέρει χωριστό κωδικό αριθμό (κ.α.ε) ή κεφάλαιο και άρθρο, ανάλογα με τις ανάγκες του ιδρύματος, ώστε να επιτυγχάνεται η διάκριση των εσόδων ανάλογα με τις πηγές προέλευσής τους και των εξόδων ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο προορίζονται."

"Στο στέλεχος των αποδείξεων είσπραξης να αναγράφεται η ημερομηνία και τα στοιχεία κατάθεσης του ποσού στην τράπεζα, ώστε να αποδεικνύεται η κατάθεσή τους."

"Να καθοριστεί με απόφαση του ΔΣ το ανώτατο ύψος του χρηματικού ποσού που μπορεί να παραμένει στο ταμείο του ιδρύματος για την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών"

"Τα διπλότυπα είσπραξης και τα χρηματικά εντάλματα να φέρουν χωριστή αρίθμηση για κάθε χρήση και όχι συνεχιζόμενη αρίθμηση από την έναρξη λειτουργίας του Ιδρύματος."

"Υπέρβαση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, πιστώσεων δεν επιτρέπεται (άρθρ. 102 Α.Ν.2039/39). Σε περίπτωση ανεπάρκειας της πίστωσης να ενεργείται τροποποίηση του προϋπολογισμού και έγκριση της τροποποίησης πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης (αρθρ.3 παργ.5 Β.Δ. 20.12.1939)."

"Οι πληρωμές κρίνεται σκόπιμο να ενεργούνται με επιταγές που θα κόβονται από στελέχη που θα σας προμηθεύσει η τράπεζα όπου έχετε καταθέσει τα χρήματά σας."

"Οι πιστωτές του ιδρύματος για την εξόφληση των απαιτήσεων τους θα υπογράφουν αντίστοιχες αποδείξεις παραλαβής της συγκεκριμένης επιταγής (αριθμός-ποσό) ή σχετική ένδειξη με τα ίδια στοιχεία πάνω στο χρηματικό ένταλμα όταν πρόκειται για το μοναδικό δικαιούχο του εντάλματος."

"Ο απολογισμός να συντάσσεται, να ψηφίζεται και να αποστέλλεται για έλεγχο . . (αρθρ. 1 παργ. 1 Β.Δ.20/22-1239) . . να καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. και να υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη . ."

"Μαζί με τον απολογισμό να καταρτίζεται να ψηφίζεται και να υποβάλλεται και ο γενικός ισολογισμός του ιδρύματος (αρθρ. 101 παργ. 1 Α.Ν.2039/39)"

"Σε όλες τις περιπτώσεις μίσθωσης κτιρίων για τις ανάγκες του ιδρύματος, παράτασης της μίσθωσης ή αύξησης του καταβαλλομένου μισθώματος να λαμβάνεται απόφαση του Δ.Σ. και να καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών."

"Να ζητείται από τους εκμισθωτές η έκδοση εξοφλητικής απόδειξης για το μίσθωμα που καταβάλλεται που θα κόπτεται από σχετικό μπλόκ διπλότυπων αποδείξεων."

"Για τη συνέχιση της σύμβασης μίσθωσης έργου με τον φωτογράφο ΑΧ να ληφθεί απόφαση του Δ.Σ. και υπογραφεί σχετική σύμβαση τόσο δε στο πρακτικό του Δ.Σ. όσο και στην σύμβαση να περιγράφεται αναλυτικά το έργο που θα εκτελέσει, η χρονολογία περάτωσης και παράδοσής του και η αμοιβή που θα καταβληθεί, είτε συνολικά με την περάτωση ολοκλήρου του έργου, είτε τμηματικά, με την παράδοση διακεκριμένου και αυτοτελούς τμήματος (α.681 κ.ε. Αστ. Κώδικα)
"Κατά την εξόφληση της αμοιβής να εκδίδει απόδειξη από θεωρημένο από τη ΔΟΥ στέλεχος"

"Να παρασχεθεί έστω και εκ των υστέρων απόδειξη παροχής υπηρεσιών από τον ΑΧ για . . συνολικά δρχ. 2.330.000, να γίνει απόδοση λογαριασμού με προσκόμιση νόμιμων παραστατικών"

"Να καταβληθεί προσπάθεια εξεύρεσης των παραστατικών για τα ποσά που φέρονται ότι εισπράχθησαν από τους Α.Λ. δρχ.180.000, S.D. δρχ.30.000 και Μ.Π. δρχ. 265.357
Για τον τελευταίο που το ποσό που εισέπραξε χρησιμοποιήθηκε, ως φαίνεται, για οδοιπορικά και έξοδα παραμονής του στο εξωτερικό θα πρέπει να συνταχθεί κατάσταση των δαπανών του και να επισυναφθούν τα σχετικά παραστατικά." 

"Να καταβληθεί προσπάθεια εξεύρεσης των στοιχείων υπολογισμού της αμοιβής των μελετητών Κ.Π. για δρχ. 1.800.723, του Α.Β. για δρχ. 4.031.001 και του Δ.Μ. για 1.618.815 δρχ"

"Εφόσον εξακολουθεί η καταβολή του ποσού των 30.000 δρχ. στη γραμματέα του Ιδρύματος θα πρέπει το ποσό αυτό (δεδομένου ότι δεν πρόκειται για απόδοση πραγματοποιηθέντων εξόδων μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας) να θεωρηθεί ως αποδοχές με καταβολή φόρου και χαρτοσήμου και ΟΓΑ και ενδεχομένως και εισφορών στο ΙΚΑ, τα δε καταβαλλόμενα ποσά να συμπεριλαμβάνωνται και στην ετήσια βεβαίωση που χορηγείται για τη φορολογική δήλωση."

"Να παρακρατηθεί από τους παρακάτω το έναντι του ονόματος εκάστου αναγραφόμενο ποσό φόρου εισοδήματος που ενώ αποδόθηκε από το Ίδρυμα δεν έχει παρακρατηθεί από τους υπόχρεους(πρόγραμμα ΕΠΕΤ ΙΙ 1997) (Δεν δηλώθηκε το εισόδημα στην εφορία) :

Δ.Μ.     δρχ. 45.112
Ο.Ε.     δρχ. 45.112
Μ.Γ.     -//-    67.668
Α.Κ.     -//-    67.668
Α.Χ.     -//-    45.112
Σ.Μ.    -//-    22.556
Χρ. Βαλιάνος.  δρχ. 22.556 "

"Να παρακρατηθεί από τα παρακάτω πρόσωπα το έναντι του ονόματος εκάστου αναγραφόμενο ποσό φόρου εισοδήματος, που ενώ αποδόθηκε δεν έχει παρακρατηθεί (οργάνωση εκθέσεων στη Λιβούρνη) :

Μ.Ν.   δρχ. 22.939
Α.Χ.    -//-    95.916
Μ.Γ.   -//-    14.642 "

"Για προμήθεια ή παροχή υπηρεσιών σημαντικού ύψους (που θα κριθεί από το Δ.Σ. , π.χ. άνω των 500.000 δρχ.) θα πρέπει να συλλέγονται προσφορές από τριμελή επιτροπή και να καταρτίζεται σχετικό πρακτικό"

"Να ανοιγούν και να τηρούνται από το ίδρυμα δυο βιβλία υλικού. Το ένα για τα διαρκούς χρήσεως (μόνιμα) υλικά του ιδρύματος και το άλλο για τα εκθέματα του Μουσείου (τα μη πωλούμενα είδη). Τα βιβλία να θεωρηθούν από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και να καταχωρηθούν σ' αυτά είτε με συνεχή αναγραφή, είτε κατά κατηγορίες, όλα τα διαρκούς χρήσεως υλικά του ιδρύματος (γραφεία, έπιπλα, βιβλιοθήκες, προθήκες, μηχανές γραφείου κλπ) και όλα τα εκθέματα του Μουσείου."

"Για τα είδη που πωλούνται από το Μουσείο (βιβλία, οδηγοί, χάρτες κλπ) θα πρέπει να ανοιγεί και να τηρείται ειδικό βιβλίο (καθολικό) με χωριστές σελίδες για κάθε είδος, όπου θα αναγράφεται η ονομασία εκάστου είδους και η τιμή πώλησης του. Στο βιβλίο θα καταχωρούνται όλες οι εισαγωγές καθώς και οι εξαγωγές (πωλήσεις) καθημερινά ή αν αυτό δεν είναι εφικτό κατά μήνα."


Ο Οικον. Επιθεωρητής

     Ε. Σ.  (ΤΥ)