26 Δεκ 2014

Νιτρορύπανση στην υδάτινη ζώνη Μεσσαράς
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΣΑΡΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ

Με νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης απειλούνται οι υδάτινοι αποδέκτες σε περιοχές της Μεσσαράς

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης – Τροφίμων και Περιβάλλοντος- Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εντάσεται και η περιοχή του κάμπου στον κατάλογο των ζωνών, οι οποίες υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.Στην επικίνδυνη ζώνη περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα επιφανειακά και υπόγεια νερά της περιοχής Μοιρών Κρήτης και της περιοχής της υπολεκάνης Γεροπόταμου Μεσσαράς Κρήτης.

Να σημειωθεί ότι στο σχετικό χάρτη του Υπουργείου αναφέρονται περιοχές των Δήμων Φαιστού και Γόρτυνας.

Ως νιτρορύπανση θεωρούμε την άμεση ή έμμεση απόρριψη στο υδάτινο περιβάλλον αζωτούχων ενώσεων, με σημαντικότερες επιπτώσεις στην υποβάθμιση των υδατικών οικοσυστημάτων.
Η υπέρμετρη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγής έχει ως αποτέλεσμα την παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων νιτρικών ενώσεων στο υπέδαφος.
Οι υψηλές συγκεντρώσεις αζωτούχων ενώσεων παρατηρούνται όχι μόνο σε περιοχές με αυξημένη γεωργική δραστηριότητα, αλλά επίσης και σε περιοχές όπου παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση ζωικών αποβλήτων.

Για τις παραπάνω περιοχές εφαρμόζεται πρόγραμμα παρακολούθησης, για την επίτευξη του σκοπού της μείωσης της ρύπανσης στα νερά που βρίσκονται στις ως άνω ευπρόσβλητες ζώνες, ενώ καταρτίζεται Πρόγραμμα Δράσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος.