26 Μαΐ 2015

Τι προβλέπει μελέτη της περιφέρειας για τη Μεσαρά
Γεωργοκτηνοτροφική, Τουριστική αλλά και με εξειδικευμένο εμπορευματικό λιμένα η Μεσαρά

Περιορίζεται η έκταση των αρχαιολογικών χώρων και αλλάζει η χρήση αυτών που γειτνιάζουν της εθνικής οδού

Μια πολυπληθής ομάδα από 23 επιστήμονες μελέτησε το 2014 το χωροταξικό της Κρήτης κατ' εντολή της περιφέρειας

Τα κύρια σημεία που αφορούν την περιοχή της Μεσαράς καταγράφονται συνοπτικά παρακάτω προς ενημέρωση των αναγνωστών μας


Από το εν ισχύ Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ), όσο και από το αναθεωρημένο, ενσωματώνονται στο δίκτυο τα ακόλουθα λιμάνια, η κατηγοριοποίηση των οποίων δεν προβλέπεται από τους εθνικούς σχεδιασμούς, αλλά με την παρουσία τους συμπληρώνεται η λειτουργία της νησιωτικής περιφέρειας, που είναι η Κρήτη.
Στους δύο λοιπόν Ειδικούς Λιμένες, εμπορευματικού χαρακτήρα, Καλοί Λιμένες και Αθερινόλακκος (το λιμάνι αυτό μπορεί να αναλάβει και την υποστήριξη των προβλεπομένων εγκαταστάσεων για τον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου από τα «οικόπεδα» της Κύπρου) προστίθεται και ο εξειδικευμένος εμπορευματικός λιμένας στο Τυμπάκι.

Επίσης εκτός από το υφιστάμενο επιβατικό λιμάνι ενδοπεριφερειακής εμβέλειας στην Αγία Γαλήνη, προτείνεται η κατασκευή ως τοπικά λιμάνια μικτής χρήσεως στον Λέντα, στον Άγιο Παύλο (Σαχτούρια) και στα Πλατιά Περάματα.


Υδάτινο δυναμικό

Στον νότιο άξονα, ολοκληρώθηκαν τα μεγάλα αρδευτικά φράγματα Φανερωμένης, Ινίου και Πλακιώτισσας.

Κρίνεται αναγκαίο, όπου απαιτείται, να ολοκληρωθούν τα συνοδά έργα υποδομής και να διατεθούν συμπληρωματικοί πόροι για την αποκατάσταση των ευαίσθητων τοπίων, ενώ προωθείται η έρευνα και υλοποιείται κατά το μέγιστο η ενεργειακή αξιοποίησή τους (π.χ. Αιολικά Πάρκα και συστήματα άντλησης ταμίευσης).

Στο νέο πρότυπο χωρικής ανάπτυξης προωθηθεί η κατασκευή της αξιοποίησης των απορροών του Πλατύ Ποταμού (όρος Κέδρος).

Οι περιοχές που υφίστανται επιπτώσεις από μεγάλης κλίμακας έργα στην Κρήτη, αφορούν στις ευρύτερες ζώνες των μεγάλων φραγμάτων. 

Στις ευρύτερες περιοχές των μεγάλων φραγμάτων Φανερωμένης, Ινίου, Πλακιώτισσας, Ποταμών, Αποσελέμη και Βαρσαμιώτη, που ολοκληρώθηκαν ή βαίνουν προς ολοκλήρωση, έχουν ήδη υλοποιηθεί έργα για την ανάταξη των συνθηκών περιβάλλοντος.

Η νέα στρατηγική για τη διαχείριση του Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης, σύμφωνα με το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης, ολοκληρώνεται με την προώθηση συστημάτων ελέγχου και εξοικονόμησης υδατικών πόρων, που εγκαθίστανται και παρακολουθούνται από ενιαίο Περιφερειακό Φορέα, με την συνδρομή αντίστοιχης Διεύθυνσης Υδάτων, η οποία δημιουργήθηκε πρόσφατα σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης.Σχεδίο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης

Η σύγχρονη εκδοχή του «Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης», του οποίου η ΣΜΠΕ κατατέθηκε στο ΥΠΕΚΑ τον Απρίλιο 2012 και το οποίο υποστηρίζεται πλήρως από το νέο πλαίσιο, προκρίνει τρία διαχειριστικά σχέδια ανά ρεύμα αποβλήτων (σύμμεικτα, ανακυκλώσιμα και οργανικά) και βασίζεται στη λειτουργία των εξής εγκαταστάσεων:

Επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων: Στις υφιστάμενες μονάδες Ηρακλείου και Χανίων και στις προτεινόμενες Σητείας, Χερσονήσου, Μοιρών και Αμαρίου.

Επεξεργασία ανακυκλώσιμων υλικών: υφιστάμενες μονάδες Ηρακλείου και Χανίων και προτεινόμενες Σητείας και Αμαρίου.

Επεξεργασία οργανικών αποβλήτων: υφιστάμενη μονάδα Χανίων και προτεινόμενες Ιεράπετρας, Χερσονήσου, Μοιρών και Αμαρίου.


Χάρτης Χωρικής ΑνάπτυξηςΣτο χάρτη μπορείτε να δείτε πολλές λεπτομέρειες όπως και τις ζώνες της νότιας ακτής, για δραστηριότητες ολοκληρωμένων τουριστικών παρεμβάσεων, που από το παρόν πλαίσιο χαρακτηρίζονται ως παράκτιες ζώνες ελέγχου οικιστικής τουριστικής ανάπτυξης και ποιοτικής/ περιβαλλοντικής αναβάθμισης καθώς και τις σημειούμενες περιοχές ήπιας τουριστικής ανάπτυξης σε ορεινούς και ημιορεινούς όγκους, που από το παρόν πλαίσιο χαρακτηρίζονται ως ζώνες οργάνωσης πολυδραστηριοτήτων/ ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και ανάδειξης πολιτιστικών και φυσικών πόρων στους ορεινούς και ημιορεινούς όγκους.

Επίσης μπορείτε να δείτε τη Χωρική διάρθρωση των περιοχών ανάπτυξης βιομηχανίας – βιοτεχνίας.


Αγροτικός Τομέας

Η συμπληρωματικότητα του αγροτικού τομέα παραγωγής και της μεταποίησης των προϊόντων του, για την Κρήτη, είναι καθοριστικής σημασίας.
Ως εκ τούτου, οι αναπτύξεις για τη δημιουργία νέων υποδοχέων κυρίως γεωργικών προϊόντων αλλά και γενικής μεταποιητικής δραστηριότητας, λαμβάνουν υπόψη την προβλεπόμενη ήδη από το ισχύον ΠΠΧΣΑΑ διαβάθμιση των υποδοχέων σε «σημαντικής γενικής δραστηριότητας» και σε «κυρίως γεωργικής δραστηριότητας» και εντοπίζονται στις ευρύτερες περιοχές των οικιστικών κέντρων: Ιεράπετρα, Σητεία, Νεάπολη, Μοίρες – Τυμπάκι, Κρουσσώνας, Άνω Βιάννος, Ζαρός, Γούβες, Λεύκης Δ. Αγίου Βασιλείου, Βάμμος – Βρύσες και Πλατανιάς, που έχουν θεσμοθετηθεί από τα εγκεκριμένα ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ, είτε ως ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ είτε ως περιοχές αναζήτησης για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων του δευτερογενή τομέα.


Ζώνες Προστασίας Γεωργικής Γης

Η μελέτη υποστηρίζει ότι έχει δραματικά καθυστερήσει η κατά προτεραιότητα θεσμική κατοχύρωση των ζωνών προστασίας της γεωργικής γης, με δεδομένο ότι τόσο κατά το εν ισχύ, όσο και κατά το επιδιωκόμενο πρότυπο χωρικής ανάπτυξης, η συνολική γεωργική γη της Κρήτης προτείνεται να καταταγεί, αφού οριοθετηθεί από τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού, σε πρώτης προτεραιότητας χρήση.

Η συνολική και σε επιμέρους τμήματα οριοθέτησή της από τις αρμόδιες διευθύνσεις συνοδεύεται από λεπτομερείς όρους και περιορισμούς στη χρήση και τη δόμηση, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο βαθμό προστασίας.

Αναμένεται, επίσης, από τις αρμόδιες διευθύνσεις, ο χωρικός προσδιορισμός και η θεσμοθέτηση των ζωνών ελεγχόμενης βόσκησης και εναλλασσόμενης βόσκησης, καθώς και η δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της υπερβόσκησης.


Οδικό Δίκτυο - Λιμένες

Επιδιώκεται η διάχυση και η δημιουργία ενός νέου άξονα ανάπτυξης διαπεριφερειακής εμβέλειας, από ΡέθυμνοΤυμπάκιΜοίρεςΑγ. Δέκα και από ΗράκλειοΜοίρες - Αγ. Δέκα προς Ιεράπετρα- Παχιά Άμμο
Το πλέγμα αυτό υποστηρίζεται από τα στρατηγικά δίκτυα οδικών μεταφορών και υποδομών και διασυνδέεται με τις διεθνείς και διαπεριφερειακές λιμενικές και αερολιμενικές πύλες της Κρήτης.

Στις διεθνείς λιμενικές πύλες Ηρακλείου και Σούδας, τις διεθνούς εμβέλειας αερολιμενικές πύλες Ηρακλείου και Χανίων, την αερολιμενική πύλη διαπεριφερειακής εμβέλειας Σητείας, τις διαπεριφερειακής εμβέλειας λιμενικές πύλες Καστέλι, Ρέθυμνο και Σητεία, προστίθεται και ο εξειδικευμένος εμπορευματικός λιμένας στο Τυμπάκι, που θα πρέπει να επαναξιολογηθεί ο χαρακτήρας του και κυρίως οι προτεραιότητες για τα έργα υποδομής, λόγω της πολιτικής αστάθειας στο χώρο της ΝΑ Μεσογείου.


Λοιπές Παρατηρήσεις (που περιλαμβάνει η μελέτη)

Η έντονη τουριστική ανάπτυξη, η παράνομη δόμηση και το παράνομο κυνήγι αποτελούν τις κυριότερες απειλές και για το Δέλτα του Γεροπόταμου (Δίκτυο Natura)

Στους παραδοσιακούς οικισμούς, Βώροι και Σίβα με πολλά αξιόλογα παραδοσιακά κτίσματα καταγράφεται και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η σημαντική οπτική όχληση από νεότερα ακαλαίσθητα κτίσματα.

Τα Μάταλα, στη δυτική ακτή, είναι ο μοναδικός χαρακτηρισμένος παραδοσιακός οικισμός της περιοχής, ενώ η Γόρτυς και η Αγία Τριάδα Φαιστού χαρακτηρίζονται ως τόποι εθνικού ενδιαφέροντος.

Τα αναγνωρισμένα δικτύα Natura 2000 στο δήμο Φαιστού είναι τα: GR4310004 Δυτικά Αστερούσια, GR4310005 Αστερούσια (Κόφινας) και SPA 4310012 Εκβολή Γεροποτάμου Μεσσαράς.


πηγή:crete.gov.gr